Home 产品目录 关于我们 产品展示 付款方式  联系我们   最新消息 文件下载
Bluetooth thermal Receipt printer
ACU6205A-E / ACU6205B-E
ACUF324G-E / ACUF324J-E / ACUF324H-E
ACS-220
DPU-414-40B-E
DPU-414-50B-E
CAPD245A-E
CAPD245D-E
CAPD247D-E / CAPD247E-E
CAPD347H-E / CAPD347C-E
CAPD347J-E / CAPD347F-E
CAPG247B-E
CAPM347B-E
M-180
M-183
M-190G
M-192
M-T51II
M-T53II
M-T532
M-T533AP
热敏切刀
STP411G-320-E
STP411B-320-E
STP411F-256
STP211A-144-E
STP211B-192-E
STP312C-256-E
MTP102-16B-E
MTP201-G166-E
MTP201-20B-E
MTP201-24B-E
MTP201-24B-J-E
MTP401-40B-E
MTP401-G280-E
LTPZ225B-C192C-E
LTPZ245N-C384-E
LTPZ245M-C384-E / LTPZ245P-C384-E
LTP01-245-11
LTP01-245-01
LTP1245S-C384-E
LTP1245U-S384-E / LTP1245P-S384-E
LTP3245B-C384-E
LTP8235G-C288-E / LTP8235B-C288-E
LTPF347E-C576-E
LTPF347F-C576-E
LTPH245D-C384-E
LTPD245A / LTPD245B
LTPD245B
LTPJ245G
LTPU245A-C384-E
LTPA245S-384-E
LT-2220 / ACS-220
LTP2242C-S432A-E
LTP2242D-C432A-E
LTP2342D-C576-E
LTP2342C-S576A-E
LTP2442C-S832-E
LTP2442D-C832A-E
LTP3445D-C832-E / LTP3445C-S832-E
LTPV345C-576-E
LTPV445C-832-E
FTP-628MCL101
FTP- 628MCL701
FTP-62DMCL101
FTP-637MCL502
FTP-638MCL401
FTP-627MCL401
FTP-628MCL401
FTP-628MCL354
FTP-648MCL103
TLP2844/TLP3844/S4M/ZM400/105SL/GK420D
ELM205-HS / ELM205-LV
ELM-208
PTMBL1B01A
PTMBL1306B / PTMBL1306A
PTMBL1317B / PTMBL1317A
PTMBL1300B / PTMBL1300A
 TOSHIBA B-SX5T 300dpi
B-EV4T-GS14-QM-R
KCE-128-12PAT2-PAX
KPT-216-8MPP4-DJC
KPW-104-8PBB4-DMX   (For I-4212)
KPW-104-8TBB4-DMX2  For I-4208

LTP2342D-C576-E 

LTP2000 系列

LTP2242C

LTP2242D

LTP2342D-C576A-E

LTP2342C-S576A-E​

打印速度可达: 90mm/s

支持标签及厚纸打印

两种入纸方式(曲入或直入)

 

型 号

LTP2242

LTP2342

LTP2442

打印 方法
热敏行点打印
行数(点阵/行)
432
576
832
解像度(点阵/毫米)
8
纸宽(毫米)
60
80
112
打印宽度(毫米)
54
72
104
打印速度(毫米/秒) 最高
90
75
入纸方向
直入或曲入
检测方式 打印头热度
热感应器
压纸轴离位检测
机械开关
缺纸检测
光感应器
电源(V) 工作电压: (Vdd)
4.75 至 5.25
工作电压: (Vp)
21.6 至 26.4
电流(A) 打印头
4.30(电压为26.4V/288点)
马达
0.5
打印头寿命 脉冲个数
100百万脉冲
打印长度(公里)
50 *1
操作温度(℃)
0 至 50
尺寸(宽x深x高 毫米)
85.2 x 61.4 x 27.0 *2
106.4 x 61.4 x 27.0 *2
138.2 x 61.4 x 27.0 *2
重量 (克)
约115
约135
约160

 


Home  |  产品目录  |  关于我们  |  产品展示  |  付款方式  |  联系我们  |  最新消息  |  文件下载  |  网站地图  |  手机版
  English     简体版     繁體版
Powered by DIYTrade.com
网站首页联系我们网站地图